3 května, 2021 Od Redakce Off

Soutěž

Challenge!

Chceš fitness balíček a běžecký trénink s profesionálním koučem?

Fitness balíček obsahuje, protein, Yerba Mate čaj a vápník po tréninku.

 

Jak na to?

*Označ tento příspěvek „To se mi líbí“.

*Sleduj naší facebookovou stránku KlicZdravi.

*Dej nám tip na zdravou snídani. Vyfoť ji přidej pod tento příspěvek.

Výzva končí 5. června 2021.

Balíček Ti zašleme hned po vylosování!

Jak budeme losovat?

Losování proběhne živě na Facebooku 10. června 2021. Losovat bude běžecký profesionální kouč Tomáš Hrbek, a to hned po svém tréninku. 😊

Pojď do toho!

A jestli ti tahle výzva nestačí. Můžeš zkusit další výzvu na našem Instagramu.

 

Pravidla soutěže na sociální síti Facebook.

Statut a pravidla soutěže „Fotosoutěž fotografie zdravé snídaně”. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k uživateli a soutěžícího na Facebooku. Pořadatelem soutěže v České republice je Digimarket s.r.o, se sídlem Ruská 486/9, 250 88 Čelakovice, IČ: 07728590, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 306025 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“).

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu objednatele a pořadatele. Pravidla obecná:

2) Soutěž probíhá v době od 5.5. 2021 od do 5. 6. 2021 nebo do odvolání na území České republiky.

3) Soutěže se může zúčastnit jen ten český rezident, starší 18 let s trvalým bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky, která se zapojí do soutěže tím, že prostřednictvím stránky www.facebook.com/ (dále jen „Facebookový profil“) označí stránku „To se mi líbí, dá Like příspěvku a přidá pod příspěvek této soutěže fotografii zdravé snídaně“.

4) Soutěžící se nemůže soutěže účastnit opakovaně ani s jinou emailovou adresou, jiným facebookovým profilem; soutěžící může v rámci celé soutěže získat pouze 1 výhru a to balíček zmiňovaný v příspěvku soutěže.

5) Účast v soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly soutěže a s účastí v soutěži. Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

6) Soutěžící musí být autorem fotografie. Námětem fotografie je „pokrm za použití libovolného produktu“. Fotografie musí být sdílena na Facebookovém profilu KlicZdravi Česká republika nejpozději do 5. 6. 2021 ve formátu jpg. png.

7) Pořadatel má právo kdykoliv vyřadit ze soutěže fotografie s neetickým obsahem (pornografie, násilí, vulgarita, rasová nesnášenlivost atd.), porušující práva třetích osob (zachycení třetích osob bez jejich výslovného písemného souhlasu, použití ochranných známek třetích osob, porušení autorských práv třetích osob, atd.) nebo které mohou být v rozporu s právními předpisy nebo mohou ohrožovat dobré jméno pořadatele nebo objednatele soutěže; soutěžící, který zašle takovou fotografii, bude ze soutěže vyřazen. O vyřazení soutěžícího rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

8) Zasláním fotografie do soutěže dává soutěžící pořadateli soutěže zejména souhlas ke zveřejnění fotografie s uvedením svého jména, příjmení a města, vše v rozsahu a za podmínek uvedených v pravidlech, a dále souhlas k pořízení a zveřejnění obrazových, zvukových a zvukověobrazových záznamů, týkajících se jeho osoby, to vše v souvislosti se soutěží.

9) Pokud výherce z důvodu nesplnění pravidel soutěže bude ze soutěže vyřazen, jeho nárok na výhru zaniká a na jeho místo nastupuje soutěžící, který odkliknul jako další v pořadí. Následující pořadí nebude v této souvislosti upravováno.

Výhrami jsou: 1) 1x Whey Protein, 1x čaj Yerba Mate, 1x vápník Tiens, 1x voucher běžecký trénink. Cena bude zaslána poštou pouze po území ČR, a to nejpozději do 30 dnů od potvrzení výhry a dodání adresy pro doručení poštou. V případě, že zaslaná výhra nebude soutěžícím vyzvednuta a vrátí se na adresu pořadatele, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

Autorská práva Soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s bezplatným užitím soutěžní fotografie objednatelem a/nebo pořadatelem soutěže, a to všemi způsoby, které podle povahy fotografie přicházejí dle § 12 a násl. autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb.) v úvahu, zejména pak má právo rozmnožování fotografie, právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny fotografie, právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny fotografie, právo na sdělování fotografie veřejnosti (v tištěné, elektronické nebo jiné podobě), a to bez omezení množství, území a času, v souvislosti se soutěží pořadatele soutěže, s tím že pořadatel je oprávněn tato práva kdykoliv převést na třetí osoby bez souhlasu soutěžícího. Poskytnutím fotografií do soutěže soutěžící potvrzuje, že tyto jsou jeho vlastním dílem, a odpovídá za to, že poskytnutím fotografií do soutěže nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob či obecně závazných předpisů. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě, že poskytnutím fotografií do soutěže jsou porušena práva třetích osob, je pořadatel oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit a v případě, že již byla předána výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost soutěžícího k náhradě škody pořadateli anebo třetím osobám. Soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje dále svůj souhlas, s tím že – pořadatel, je oprávněn fotografii použít jak sám, tak prostřednictvím osoby, která jedná na základě jeho příkazu nebo pokynu. – pořadatel je oprávněn podle své úvahy právo na užití fotografie využít nebo nevyužít, a to jak zcela, tak zčásti. Soutěžící proto uznává, že nevyužitím nebo nedostatečným využitím nemůže dojít k značně nepříznivému ovlivnění jeho zájmu jakožto autora. – pořadatel je oprávněn fotografii upravit, použít fotografii v celku nebo jen části, samostatně nebo ve spojení s dalšími fotografiemi, videozáznamem, výtvarnými díly, texty nebo jinými prvky. Všeobecná ustanovení: 11) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 10) Soutěžící odesláním fotografie do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, příjmení, adresa společnosti digimarket spol. s r.o., jako správci, za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a rozeslání výher. Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu. Výhry nelze ani alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo pořadatel soutěže použít na jiné účely dle vlastního uvážení. 12) Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci; v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována. 13) Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a objednateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost V Praze dne: 5. 5. 2021